Kollégiumi választási kiírás 2022 ősz

Kollégiumi választási kiírás

2022 ősz

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 188.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. őszi választásait. A 2022/2023. tanévi tisztújító választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 4. ELTE Nagytétényi úti Kollégium (NUK)
 5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 6. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 7. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

Jelöltállítási időszak

 1. október 12. (0:00) és 2022. október 18. (23:59) között

Bemutatkozási időszak              

 1. október 12. (0:00) és 2022. október 18. (23:59) között

Szavazási időszak

 1. október 25. (0:00) és 2022. október 30. (23:59) között

A jelöltállítás menete

A kollégiumi tisztújító választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.

A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) bekezdés alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.

Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdés alapján egy személy egyszerre indulhat diákbizottsági elnök és alelnöki listán, illetve mint diákbizottsági egyéni jelölt. Amennyiben ellenőrző bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a diákbizottsági elnök és alelnöki listáról, valamit a diákbizottsági egyéni jelöltségéből automatikusan kizárásra kerül.

Diákbizottság Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium vonatkozásában. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításhoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 (azaz húsz) aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshez szükséges minimum érvényes aláírások száma
Kollégium Összes férőhely (2022) Minimum érvényes aláírás
ADK 274 28
DUK 155 20
KCSSK 1147 115
NFK 96 20
NUK 828 83
PÁK 583 59
VUK 240 24

 

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)

Továbbá minden jelölt (DB elnök- alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.

Elektronikus úton – ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1

Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164 / B216 szoba)

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.

A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 (azaz tizenkét) fő egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumott szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.

Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 (azaz hét) napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. (azaz ötvenedik) férőhely után 1 (azaz egy) fő, de legalább 5 (azaz öt) fő. (199.§ (5).

 

Betölthető diákbizottsági mandátumok száma
Kollégium Férőhely DB helyek
ADK 274 6
DUK 155 5
KCSSK 1147 23
NFK 96 5
NUK 828 17
PÁK 583 12
VUK 240 5

 

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 (azaz öt) napos jogvesztő határidőn belül.

További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2022. szeptember 28.

 1. Krasz Péter

s.k.

ELTE EHÖK EB elnök

Kiírás:

Kollégiumi-választási-kiírás

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2022

Nyilatkozat:

jeloles_nyilatkozat_2022

Jelölőlap:

jelololap_DBvalasztas_2022

ELTE KolHÖK Elnökválasztás 2022

ELTE KolHÖK elnökválasztás 2022

 

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 138.§ b) és 213.§ alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. őszi elnökválasztását, amely alapján az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése megválasztja az ELTE KolHÖK elnökét és alelnökét.

Elnöknek indulhat az ELTE KolHÖK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja, aki érvényes kollégiumi felvételi határozattal rendelkezik és megfelel az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény) 60.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

Elnökválasztás rendje (ELTE KolHÖK Alapszabály 213.§-250.§)


Jelöltállítási időszak

 1. október 13. (0:00) és 2022. október 19. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

 1. október 13. (0:00) és 2022. október 19. (23:59) között

Elnökválasztó Küldöttgyűlés

Legkorábban – 2022. november 11.

Az elnök személyéről az ELTE KolHÖK Küldöttgyűlése dönt a kollégiumi tisztújító választások és Diákbizottságok alakuló ülését követően – az Elnökválasztó Küldöttgyűlésen.

Jelöltállítás

A jelöltállítás szabályosságának és érvényességének ellenőrzését összeférhetetlenségi okok miatt az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága látja el. A jelölés érvényességi feltétele, hogy az alábbi dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerüljenek az ELTE HÖK EB részére a jelöltállítási időszak végéig.

 1. A jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolata.
 2. Az elnökjelölt nyilatkozata arról, hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve amennyiben van olyan tisztsége, megválasztása esetén arról lemond, továbbá a jelölése nem ütközik az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény 60.§ (2a) bekezdésének a) pontjába.
 3. Az elnökjelölt pályázata – elnöki programja, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztásuk esetére.
 4. Jelölőlap – amely a KolHÖK tagjai legalább 10%-ának érvényes, támogató aláírását tartalmazza.
 5. Hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről).
KolHÖK elnöki és alelnöki jelöléshez szükséges aláírások száma
Kollégium Férőhelyek Összes férőhely
ADK 274 3323
DUK 155 Minimum érvényes aláírás
KCSSK 1147 333
NFK 96
NUK 828
PÁK 583
VUK 240

Jeltől állításhoz szükséges dokumentumok elküldése

Elektronikus úton – eb@ehok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatokat és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:

https://niszavdh.gov.hu/index

Postai úton – Címzett: ELTE Hallgatói Önkormányzat / Cím: 1084 Budapest, Múzeum Körút 4/A.)

A jelöltállításhoz szükséges dokumentumok eredeti példányát, az érvényes jelöltállításhoz, szükséges továbbá leadni az ELTE HÖK EB részére a következő címen: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., A épület alagsor – 160-as terem.

Jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés kiírásáról az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága gondoskodik.

Jogorvoslat

A jelölést megállapító döntés ellen a döntés közlésétől számított 3 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága részére elektronikus formában kell eljuttatni az eb@ehok.elte.hu e-mail címre.

További információ az eb@ehok.elte.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. szeptember 28.

 1. Krasz Péter

s.k.

ELTE EHÖK EB elnök

Kiírás:

ELTE-KolHÖK-elnökválasztás-2022

Összeférhetetlenségi nyilatkozat:

osszeferhetetlensegi_nyilatkozat_2022

Nyilatkozat:

jeloles_nyilatkozat_2022

Jelölőlap:

jelololap_DBvalasztas_2022

Kollégiumi várólistás jelentkezés

 

Kedves Hallgatók!


 

A kollégiumi várólistás jelentkezés első szakasza lezárásra került. Amennyiben továbbra is szeretnétek kollégiumi férőhelyhez jutni, a Várólistás kollégiumi jelentkezés 2022/23/1 kérvényt szükséges újra leadni a Neptun tanulmányi rendszeren belül, az ügyintézés, kollégiumi jelentkezés fül alatt.

A jelentkezés és a felvétel is egész évben folyamatos.
Sikeres jelentkezést kívánunk!
További kérdés esetén: info@kolhok.elte.hu vagy jelentkezes@kolhok.elte.hu

2022/2023 évi első éves kollégiumi felvételi

Tisztelt Hallgató! 

Az ELTE Kollégiumi Központ elsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

 
2022. július 22. péntek, 8:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2022. július 30. szombat 20:00 óra.
 

Hiánypótlás: 2022. augusztus 4. csütörtök 8:00 órától, 2022. augusztus 10. szerda 20:00 óráig.

 

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

 

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

 

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

 

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

 

Sikeres felvételit kívánunk!


Budapest, 2022. július 20.

3/2021.(X.22.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi kollégiumi választásainak eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2022. tavaszi időközi választásokon az egyes kollégiumokban az alábbi eredmények születtek és a jelen határozatban megjelölt képviselők és tisztségviselők megválasztására került sor.

A Damjanich úti kollégiumban:

Szavazati joggal rendelkezett: 148 fő
Érvényesen szavazott: 59 fő (39,86%)
Érvénytelenül szavazott: 0 fő (0%)

Pintér Sándor (DB elnök-jelölt) és Németh Magdaléna Vivien (DB alelnök-jelölt): 59 érvényes szavazat, 56 igen szavazat (94,64%), 3 nem szavazat (5,36%);
Balogh Boglárka (DB tag-jelöl): 59 érvényes szavazat, 54 igen szavazat (90,74%), 5 nem szavazat (9,26%);
Bognár Krisztián (DB tag-jelölt): 59 érvényes szavazat, 53 igen szavazat (88,68%), 6 nem szavazat (11,32%);
Laki Anna Sára (DB tag-jelölt): 59 érvényes szavazat, 55 igen szavazat (92,73%), 4 nem szavazat (7,27%).

Megállapítom, hogy a szavazáson részt vettek száma elérte a KolHÖK Alapszabályának 201. § (1) bekezdésben rögzített érvényességi küszöböt, a leadott érvényes szavazatok száma pedig megfelel a KolHÖK Alapszabály 201. § (2) bekezdésében meghatározott 10%-os határnak, így a szavazás érvényes és eredményes volt, melynek eredményeként Pintér Sándor a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági elnök mandátumot, Németh Magdaléna Vivien a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági alelnök mandátumot, Balogh Boglárka, Bognár Krisztián és Laki Anna Sára pedig a Damjanich úti kollégiumban kollégiumi diákbizottsági tag mandátumot szereztek.

További kollégiumokban:

Megállapítom, hogy a szavazáson részt vettek száma az ELTE Kőrösi Csoma Sándor kollégiumában, valamint Nagytétényi úti kollégiumában nem éri el a KolHÖK Alapszabályának 201. § (1) bekezdésben rögzített érvényességi küszöböt, így a fent megjelölt két kollégiumban 2022/23 tanév őszi félévében új eljárásra kerül sor.

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2022.05.21.

dr. Krasz Péter
s.k.
ELTE KolHÖK EB elnök

1/2022.(V.05.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi kollégiumi választásainak jelöltállítási eredményéről

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága 2022. március 26. napján az ELTE KolHÖK Alapszabály 209. § (6) bekezdés, a 210. § (1), (2) és (3) bekezdés, a 211. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 212. § alapján kiírta az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi választásait.
A kiírt választás során szavazásra minden aktív szavazati joggal rendelkező számára a neptun elektronikus felületen van lehetősége. A szavazás technikai megszervezése során felmerült előre nem látott akadályok miatt a szavazás időtartama az eredetileg tervezetthez képest az alábbiak szerint módosul.

Szavazási időszak
2022. május 6. (0:00) és 2022. május 11. (23:59) között

Jelöltek

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az egyes kollégiumokban az alábbiakban felsorolt jelöltek megválasztására van mód.

A Damjanich úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Pintér Sándor db elnök
 • Németh Magdaléna Vivien db alelnök
 • Balogh Boglárka db tag
 • Bognár Krisztián db tag
 • Laki Anna Sára db tag

A Kőrösi Csoma Sándor kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Opre Eszter eb tag

A Nagytétényi úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Hellmann Zoltán eb tag

A Nándorfejérvári úti kollégiumban érvényes jelölést szerző hallgatók listája

 • Weinhoffer Pétrer db tag


Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.
További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.

Budapest, 2022. május 5.
dr. Krasz Péter

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök

Felső éves kollégiumi felvételi 2022/23

Az ELTE Kollégiumi Központ felsőéves felvételt hirdet az ELTE budapesti telephelyű szociális kollégiumaiba.

 

 1. április 4. hétfő, 9:00 órától lehet jelentkezni elektronikus úton, a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül. A felvételi kérelmek beadási határideje: 2022. április 12., kedd 17:00 óra.

 

Hiánypótlás: 2022. április 21., csütörtök 9:00 órától 2022. április 29., péntek 17:00 óráig.

 

Az eljárás eredményéről a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül elérhető felvételi határozatban értesítjük a pályázókat.

 

A felvételi kérelmek elbírálása az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 121-124. § szerinti kollégiumi felvételi eljárási rend alapján történik. A felvételi szabályzat valamint a sikeres jelentkezést támogató segédanyagok és elérhetőségek megtalálhatók az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://kolhok.elte.hu).

 

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.

 

További információ: jelentkezes@kolhok.elte.hu

 

Sikeres felvételit kívánunk!

ELTE KOLLÉGIUMI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSI KIÍRÁS 2022 TAVASZ

ELTE KOLLÉGIUMI IDŐKÖZI VÁLASZTÁSI KIÍRÁS
2022 TAVASZ

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága az ELTE KolHÖK Alapszabály 209. § (6) bekezdés, a 210. § (1), (2) és (3) bekezdés, a 211. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 212. § alapján kiírja az ELTE KolHÖK 2022. tavaszi időközi választásait. A 2021/2022. tanévi időközi választásokra az alábbi kollégiumokban kerül sor:

Ellenőrző Bizottsági tag időközi választása:

 1. ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)
 3. ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK)
 4. ELTE Nagytétényi úti Kollégium (NUK)
 5. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 6. ELTE Pável Ágoston Kollégiumok (PÁK)
 7. ELTE Vezér úti Kollégium (VUK)

Diákbizottsági tag időközi választása:

 1. ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)
 2. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)

Diákbizottsági Elnök és Alelnök választása:

 1. ELTE Damjanich utcai Kollégium (DUK)

Jelöltállítási időszak

2022. április 10. (0:00) és 2022. április 17. (23:59) között

Bemutatkozási időszak

2022. április 9. (0:00) és 2022. április 17. (23:59) között

Szavazási időszak

2022. április 25. (0:00) és 2022. április 30. (23:59) között


A jelöltállítás menete

A kollégiumi időközi választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 188.§-207.§ alapján zajlanak.
A választások az ELTE KolHÖK Alapszabály 200.§ (1) alapján elektronikus úton zajlanak, kivéve az aláírásgyűjtést.
Az ELTE KolHÖK Alapszabály 199.§ (2) bekezdése alapján egy személy a kollégiumi választáson indulhat egyszerre diákbizottsági elnök-alelnökjelölt listán, diákbizottsági tagjelöltként, vagy ellenőrző bizottság tagjelöltjeként. Amennyiben ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági mandátumért indul egy személy, úgy a Diákbizottsági Elnök és Alelnök, valamint a Diákbizottsági egyéni jelöltségből automatikusan kizáratik.
Diákbizottsági Elnökének és Alelnökének az egyes kollégiumok tekintetében az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt a KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válása szándékáról szóló nyilatkozat másolatát, a jelöltállításoz szükséges támogató aláírásokkal ellátott jelölőlapot és elnöki programját, amely tartalmazza az elnök- és alelnökjelölt terveit és elképzeléseit megválasztása esetére. A jelölőlap érvényességéhez szükséges az adott kollégium lakói 10%-ának érvényes támogató aláírása, de minimum 20 aláírás. Az alábbi táblázatban kollégiumokra lebontva látható a szükséges aláírások száma. (193.§-194.§)

DB Elnöki és Alelnöki jelöléshesz szükséges minimum érvényes aláírások száma
Kollégium Összes férőhely (2022) Minimum érvényes aláírás
DUK 155 20

Diákbizottság tagjának és ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság tagjának az adott kollégium bármely lakója jelölhető, aki rendelkezik ELTE hallgatói jogviszonnyal és érvényes felvételi határozattal az adott kollégium tekintetében. A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölt az ELTE KolHÖK EB számára a jelöltállítási időszak végéig megküldje a jelöltté válás szándékáról szóló nyilatkozat másolatát. (195.§)
Továbbá minden jelölt (DB elnök- alelnök / DB tag / EB tag) köteles megküldeni a jelenlegi félévről szóló aktív jogviszonyát igazoló hallgatói jogviszony igazolást.
Elektronikus útonellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu e-mail címre – a nyilatkozatot és az elnöki programot ügyfélkapun keresztüli elektornikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. A jelölőlap minden oldalát olvashatóan bescannelve / fotózva – ügyfélkapun keresztüli elektronikus hitelesítést követően (.pdf) formátumban. Az elektronikus hitelesítést az alábbi linken keresztül lehet elvégezni:
https://niszavdh.gov.hu/index;jsessionid=E44ED134DC1495D1B379D7D3AE05C1B4.route1
Postai úton – Címzett: ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottság / Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.

A szavazás menete (197.§-207.§)

Az elektronikus választás során három szavazás zajlik. A kollégium lakói általános és egyenlő választójog alapján, titkos és közvetlen szavazással választják meg a Diákbizottsági Elnököt és Alelnököt, a Diákbizottság tagjait és az Ellenőrző Bizottság egy tagját. A szavazatok leadására a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül van mód UniPoll kérdőív kitöltésével a szavazási időszak ideje alatt.
A szavazás során a kérdőívet minden arra jogosult szavazó egyszer töltheti ki. Érvényes szavazásnak számít minden szavazat, ha legfeljebb egy Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listára szavaz, legfeljebb 12 fő egyéni Diákbizottsági tagjelöltre szavaz, valamint legfeljebb egy Ellenőrző Bizottsági Tagjelöltre szavaz. Amennyiben egy személy egyszerre van jelölve Diákbizottsági Elnök-Alelnökjelölt listán és egyéni jelöltként, abban az esetben, ha Diákbizottsági Elnök-Alelnök listán mandátumott szerzett, az egyéni jelöltek közül automatikusan kizáratik.
Érvényes a választás, ha az adott kollégium tekintetében szavazásra jogosult lakóinak legalább egynegyede részt vett a szavazáson, eredményes, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik. Az adott kollégiumban elnyerhető mandátumoknak megfelelő számú, legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt nyer mandátumot. A választások eredményét az ELTE KolHÖK EB a szavazási időszak utolsó napját követő legkésőbb 7 napon belül közzéteszi a KolHÖK hivatalos honlapján.

Adott kollégiumban a betölthető diákbizottsági mandátumok száma legfeljebb az adott kollégium mindenkori férőhelyeinek számát alapul véve, minden megkezdett 50. férőhely után 1 fő, de legalább 5 fő. (199.§ (5))

Az időközi választás során betölthető diákbizottsági mandátumok száma
Kollégium DB helyek
DUK 5
NFK 1

A jelölés érvényességének megállapítása

A jelöltállítás eredményét az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága állapítja meg.

Jogorvoslat (249.§-250.§)

A KolHÖK EB vlasztási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.
További információ az ellenorzobizottsag@kolhok.elte.hu címen kérhető.
Budapest, 2022. március 26.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 2022
Időközi kollégiumi választások kiírás 2022
Jelöles nyilatkozat 2022
Jelölőlap DBválasztás 2022

2/2021.(XI.04.) ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsági határozat az ELTE KolHÖK 2021. őszi kollégiumi választásainak eredményéről

A KolHÖK Ellenőrző Bizottsága a KolHÖK Alapszabály 206. § alapján a következő határozatot alkotja a 2021. őszi kollégiumi választások eredményéről.

A KolHÖK Alapszabály 201. § alapján érvényes a választás, ha azon legalább az adott választókerület (kollégium) lakóinak több, mint 25%-a részt vesz. Eredményes a választás továbbá, ha az egyes jelöltek a választáson résztvevő érvényes szavazatok legalább 10%-át megszerzik.

1.      számú táblázat

az egyes kollégiumokban szavazati joggal rendelkező hallgatók létszámáról és az érvényesen leadott szavazatok számáról

Kollégium Hallgatói létszám (fő) Leadott szavazatok száma (fő) Leadott szavazatok aránya (%)
ADK 262 120 45,8%
KCSSK 1089 485 44,5%
NFK 91 65 71,4%
NUK 741 314 42,3%
PÁK 484 167 34,5%
VUK 238 104 43,6%

 

2.      számú táblázat

az ADK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, ileltve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Gábris Attila 92 76,6% db elnök
2. Bersán Bernadett Andrea 92 76,6% db alelnök
3. Balogh Dóra 80 66,6% db tag
4. Bukus Lilla Antónia 80 66,6% db tag
5. Weiszmüller Roland 75 62,5% db tag

 

3.      számú táblázat

a KCSSK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, illetve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Árva Zsófia 355 73,1% db elnök
2. Kiss-Batta Rozália 355 73,1% db alelnök
3. Tóth Emma 229 47,2% db tag
4. Szalai Vivien 211 43,5% db tag
5. Nagy Marcell 196 40,4% db tag
6. Sári Bertold József 194 40% db tag
7. Gál Laura 190 39,1% db tag
8. Maier-Kurpé Ervin-Cristopher 189 38,9% db tag
9. Bedő Boglárka 188 38,7% db tag
10. Maurer Kristóf 181 37,3% db tag
11. Kovács Szabolcs 179 36,9% db tag
12. Majoros Alexandra 179 36,9% db tag
13. Juhász Attila 176 36,2% db tag
14. Kozma Bulcsú Benedek 174 35,8% db tag
15. Borcsik Zsanett 172 35,4% db tag
16. Mészáros Nikolett 170 35% db tag
17. Tóth Réka 169 34,8% db tag
18. Magyar Boglárka 168 34,6% db tag
19. Mudela Petra 168 34,6% db tag
20. Bakonyi Bertalan 166 34,2% db tag
21. Zsigri László 140 28,8% db tag
22. Kelemen Ádám András 331 68,2% eb tag

 

4.      számú táblázat

az NFK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, ileltve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Bencsik Bence Dániel 56 86,1% db elnök
2. Nagy Gergő 56 86,1% db alelnök
3. Kollár Barbara 52 80% db tag
4. Kormos Klaudia 52 80% db tag
5. Iván Levente Botond 51 78,4% db tag

 

5.      számú táblázat

a NUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, ileltve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Sallay Kíra 236 75,1% db elnök
2. Borsos Bálint József 236 75,1% db alelnök
3. Földes Petra 167 53,1% db tag
4. Gerely Viktor András 146 46,4% db tag
5. Kocsis Márk János 139 44,2% db tag
6. Horváth Soma Gábor 136 43,3% db tag
7. Demeter Attila Árpád 135 42,9% db tag
8. Miklósi László Dávid 133 42,3% db tag
9. Rácz Renátó 133 42,3% db tag
10. Baráth Richárd 128 40,7% db tag

 

6.      számú táblázat

a PÁK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, ileltve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Arany Dániel 117 70% db elnök
2. Barbalics Mátyás 117 70% db alelnök
3. Benkő Bence 77 46,1% db tag
4. Sebesi Patrik 76 45,5% db tag
5. Kamondi Péter 66 39,5% db tag

 

7.      számú táblázat

a VUK-ban megválasztott hallgatók listája és elnyert tisztsége, ileltve pozíciója

Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Király Judit Mária 96 92,3% db elnök
2. Takács Tamara Eszter 96 92,3% db alelnök
3. Kanyári Zsombor 67 64,4% db tag
4. Katona Krisztián 67 64,4% db tag
5. Spanics Gergely 64 61,5% db tag

 

8.      számú táblázat

a 2021. KolHÖK kollégiumi választások során meg nem választott hallgatók listája

  Név Szavazat szám (fő) Szavazat arány (%) Tisztség / pozíció
1. Róka Bálint 134 27,6% KCSSK db póttag
2. Opre Eszter 122 25,1% KCSSK db póttag

 

Az Alapszabály 205. § alapján azon hallgatók, akik a választásokon érvényes jelöléssel indultak, de mandátumot nem szereztek, automatikusan póttag listára kerülnek. A póttag listáról a két választás közötti időszakban megüresedő mandátumokra a jelöltek közötti sorrendiség alapján lehet bekerülni.

Az ELTE KolHÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a 2021. őszi kollégiumi választások választások megfeleltek az Alapszabály 201.§-ban foglaltaknak, így a 2.-7. táblázatokban megnevezett hallgatók megválasztásra kerültek a nevezett tisztségekre, pozíciókra.

Határozat

Jogorvoslati záradék

A KolHÖK EB választási eljárása alatt hozott döntései ellen az adott kollégium bármely lakója 5 napos jogvesztő határidőn belül az Ellenőrző Bizottság elnökéhez kifogást nyújthat be. A kifogás eredménye ellen az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságához lehet fellebbezni az eredmény kihirdetésétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül.

Budapest, 2021. november 04.

Petró Marcell

s.k.

ELTE KolHÖK EB elnök