Választások 2018 – PÁK

Választási Bizottság felhívása

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottsága értesíti az ELTE Pável Ágoston Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2018/19. tanévi kollégiumi tisztújító választásra 2018. november 19-21. között kerül sor.

A választás az ELTE Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 207.-209. § illetve 212.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Helyszín: 9700 Szombathely, Ady tér 3/A 014-es szoba

Jelöltállítási időszak:

2018. november 3. 0:00 – 2018. november 9. 23:59

A választás pontos időpontja:

2018. november 19. 17:00-20:00
2018. november 20. 17:00-20:00
2018. november 21. 17:00-20:00

Helyi Választási Bizottság

A választások megkezdése előtt a Választási Bizottság egy 3 tagú Helyi Választási Bizottságot nevez ki a PÁK DB jóváhagyásával (301. § (1)). A Helyi Választási Bizottság a PÁK HÖK választásainak szabályszerű lezajlását ellenőrzi, valamint a beérkező jelölések feldolgozásának, Választási Bizottsághoz való hiánytalan továbbításának, a szavazás lebonyolításának, és a szavazatok összeszámolásának a feladatát végzik (302. § (1)). A Helyi Választási Bizottság önálló szervezetet nem alkot, a tevékenységét a Választási Bizottság irányítja. Minden esetben a Választási Bizottságnak tartozik felelősséggel és számol be a tevékenységről (303. §).

A Helyi Választási Bizottság tagjai: Benkő Bence, Sári Dávid, Szerecz Dávid

A választás menete:

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 304. § (2) bekezdése alapján a választás során 2 fős listákra lehet szavazni, melyek egy diákbizottsági elnökjelöltből és egy diákbizottsági alelnökjelöltből állnak. Az Alapszabály 299. § (2) bekezdése szerint PÁK DB elnökének és alelnökének bármely PÁK HÖK tag indulhat, kivéve a Kollégiumi Küldöttgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai, aki a jelölési időszakban a PÁK HÖK tagok 15 támogató aláírásával ellátott jelölőlapot a Helyi Választási Bizottság felé lead. Az elnöki programot a választások megkezdése előtt legalább 96 órával el kell juttatni a Választási Bizottság elnökének, aki ezt a kollégium lakói felé legalább 72 órával a választások megkezdése előtt írásban igazolhatóan továbbítani köteles. Az Alapszabály 302. § (1) bekezdése alapján jelöltállítási időszakot követően a Helyi Választási Bizottsága közzéteszi a jelöltállítási időszak alatt leadott érvényes jelöltek listáját. A jelöltállítási időszak és a választási időszak között a Választási Bizottság bemutatkozási lehetőséget biztosít a jelölteknek. A bemutatkozás pontos időpontjáról és helyéről a jelöltállítási időszak végén a Diákbizottság írásban igazolhatóan értesíti a tagkollégium minden tagját. (EHÖK Asz. 2. melléklet HÖOK Választási Kódexe 2.§ (7)) A választási időszakban minden PÁK HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazati joga van, amellyel egy lista támogatható érvényesen (208. § (3)). A Helyi Választási Bizottság ellenőrzi a részvételi arányt, ha az meghaladja a kollégium lakóinak egynegyedét, akkor a megbízást a legtöbb támogató szavazatot kapó lista tagjai kapják (213. § (1)). Amennyiben a részvételi arány nem éri el a beköltözött lakók számának egynegyedét, abban az esetben a Választási Bizottság pótnapokat szavazhat meg, legalább 1, legfeljebb 3 napot.

Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása

A PÁK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlése tagjának bármely PÁK HÖK tag választható. A jelöltség feltétele a jelölési időszak lezárultáig 15 PÁK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlap leadása a Helyi Választási Bizottság felé. A PÁK HÖK Kollégiumi Küldöttgyűlésének legalább 10, legfeljebb 20 szavazati joggal rendelkező tagja van. A választás urnás választási módszerrel történik.

Jogorvoslat

Az Alapszabály 217. §-a: „A választás eredményének nyilvánosságra hozatalától számított két munkanapon belül az adott kollégiummal tagsági jogviszonyban álló bármely hallgató a Választási Bizottsághoz a jelen Alapszabály 108. § meghatározott rend szerint írásban óvást nyújthat be az észlelt szabálytalanságok részletes ismertetésével.”

A KolHÖK Választási Bizottságának elérhetősége

Email: valasztas@kolhok.elte.hu

 

Kelt: Budapest, 2018. október 13.

Pintér Sándor
elnök
KolHÖK Választási Bizottság

A választási jelölőlapok itt érhetők el:

Elnöki jelölőlap

Küldöttgyűlési jelölőlap